Фирма „Инфраконструкт“ ООД може да бъде Ваш партньор, като изпълнител на дейности свързани с прединвестиционни проучвания, инвестиционно проектиране, инженерни технически обследвания, работа с устройствени планове и кадастър, съгласуване на проекти и упражняване на авторски надзор на обекти за благоустрояване, реконструкция, рехабилитация или ново изграждане на пътища, улици, съоръжения и всички други обекти от инженерната инфраструктура, в урбанизирани и неурбанизирани територии. Фирмата развива основно следните специализирани инженерни дейност:


1.    Прединвестиционни проучвания за инветиции в инфраструктурни транспортни мрежи и съоръжения.
2.    Инженерни консултации.
3.    Изготвяне на инвестиционни проекти за строителство.
4.    Технически обследвания и изпитвания за доказване на експлоатационно състояние на съоръжения.
5.    Инженерни експертизи и становища.
6.    Изготвяне на проекти за организация на движението.
7.    Изготвяне на проекти за временна организация и безопасност на движението по време на строителство и строителни ремонти.
8.    Изготвяне на генерални транспортни планове за градовете.
9.    Изготвяне на комуникационно-транспортни схеми и планове.
10.  Изготвяне на ПУП и ПРЗ.
11.  Геодезическо заснемане.
12.  Вертикално планиране.
13.  Трасировъчни планове.
14.  Архитектурно проектиране.
15.  Конструктивно проектиране.
16.  ВиК проектиране.
17.  Електро проектиране.
18.  Технологични проекти.
19.  Комплексно инженерно проектиране.
20.  Упражняване на авторски надзор.
21.  Упражняване на инвеститорски надзор.

Представяме Ви част от нашите обекти

© 2015 Инфракострукт. Всички права запазени.

CineCron

shopify stats