Вертикална планировка

Фирмата предлага изготвяне на проекти за вертикално планиране. Вертикална планировка се прави, като част от всеки проект, за да се обвърже проектираното съоръжение или сграда с околното пространство. Проектите за вертикална планировка се базират на геодезическите заснемания на съществуващия терен и на проектното решение, като двете се обвързват в обща среда, посредством вертикална планировка.

© 2015 Инфракострукт. Всички права запазени.

CineCron

shopify stats